چاپ کارتنی و چاپ افست

چاپ کارتنی و چاپ افست

اولین نوع چاپ، چاپ برروی جعبه کارتنی یا کارتن میباشد که به آن چاپ فلکسو نیز گفته میشود. در این نوع چاپ از دستگاه فلکسو گرافی استفاده میشود که این دستگاه چاپ بر روی سطح ناهموار و غیر هم سطح هم انجام میدهد